NIN - Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis ir obligāts maksājums tās republikas pilsētas vai novada pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek:

 • zemi;
 • ēkas;
 • kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas;
 • inženierbūves, izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu (turpmāk — nekustamais īpašums).

Nekustamais īpašums, kuru neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ir noteikts likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrajā daļā.

Nekustamā īpašuma nodokli maksā:

Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums.

Gadījumos, kad nekustamajam īpašumam vienlaikus ir gan īpašnieks, gan tiesiskais valdītājs, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir īpašnieks.

Nekustamā īpašuma īpašnieks ir persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā vai kurai piederošais nekustamais īpašums (ēkas un inženierbūves) līdz Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes dienestā.

Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs:

 • persona, kurai atbilstoši likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās institūcijas lēmumam zemes reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme ierādīta (iemērīta) dabā;
 • persona, kurai īpašuma tiesības uz ēkām vai inženierbūvēm atjaunotas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā un kura tās ir pārņēmusi;
 • persona, kura nekustamā īpašuma valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita pamata.

Nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu, kas uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, maksā katrs kopīpašnieks (kopvaldītājs) atbilstoši savai domājamai daļai kopīpašumā (kopvaldījumā).

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina:

no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī.

Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts taksācijas gada laikā, nodokli aprēķina no kadastrālās vērtības objekta reģistrācijas brīdī.

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.

Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes:

Likme

Pamatlikme

Progresīvā nodokļa likme

Papildlikme

3%

1,5%

0,2%

0,4%

0,6%

1,5%

Nodokļa bāze

no kadastrālās vērtības

no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915 EUR

no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56915 EUR, bet nepārsniedz 106715 EUR

no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715 EUR

no kadastrālās vērtības

no lielākās kadastrālās vērtības:

- būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

vai

- būves kadastrālās vērtības

- zemei;

- ēkām vai to daļām (izņemot dzīvojamās mājas, to daļas un telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu);

- inženierbūvēm;

dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai

neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, izņemot zemei, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi

vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

 • 90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas trūcīgām personām par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam;
 • līdz 90 % no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam;
 • 50 % no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 EUR, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem;
 • 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas politiski represētajām personām, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes aprēķina formula:

Taksācijas gada nekustamā īpašuma nodoklis (Ls) = nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība X nodokļa likme (%)

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes aprēķina formula, ja tiek piemērots atvieglojums:

Taksācijas gada nekustamā īpašuma nodoklis (Ls) = nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība X nodokļa likme (%) X atlaide (%)

Piemērs nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai par dzīvojamo māju:

Personai pieder dzīvojamā māja, kuras kadastrālā vērtība ir 115000 EUR.

Taksācijas gada nekustamā īpašuma nodoklis - 113.83+199.30+49.71=362.74 EUR:

1) par kadastrālās vērtības daļu, kas pārsniedz 56915 EUR

+

2) par kadastrālās vērtības daļu, kas pārsniedz 56915 EUR, bet nepārsniedz 106715 EUR

+

3) par kadastrālās vērtības daļu, kas pārsniedz 106715 EUR

KOPĀ = 362.74 EUR

Piemērs nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai zemei:

Personai pieder zeme, kuras kadastrālā vērtība ir 100 000 EUR.

Taksācijas gada nekustamā īpašuma nodoklis – 100 000 EUR*1,5%=1 500 EUR

Piemērs nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai dzīvojamai mājai, ja piemērojams atvieglojums par bērniem:

Personai, kurai ir trīs bērni vecumā līdz 18 gadiem, pieder dzīvojamā māja, kuras kadastrālā vērtība ir 25 000 EUR

Taksācijas gada nekustamā īpašuma nodoklis, ņemot vērā piešķirto atlaidi 50% apmērā –

25 000 EUR x 0.2% (likme) x 50% (atlaide) = 25 EUR

Normatīvie akti:

 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”.  
 • Vienlaikus noteikti ir jāiepazīstas arī ar konkrētās pašvaldības, kurā atrodas nekustamai īpašums, saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!