Slimības naudas aprēķins

Tiesības slimības pabalstu saņemt ir:

 • darba ņēmējam;
 • pašnodarbinātam, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • pašnodarbinātā laulātajam, kurš pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

Pabalsta aprēķins

Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā slimības naudu – A lapa:

 • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas;
 • no ceturtās līdz desmitai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas.

No 11. slimības dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir slimības pabalstu B lapa – 80% apmērā no Jūsu vidējās iemaksu algas. Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja. Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas pārejoša darba nespēja.

Pabalsta saņemšanas ilgums

Ja slimojat:

 • nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām. Slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām;
 • ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Slimības pabalstu, ja kopjat bērnu līdz 14 gadiem, piešķir un izmaksā no:

 • bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai;
 • no 15. līdz 21. dienai, ja kādu periodu bērnu kopjat stacionārā.

Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams

 • iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • darba nespējas lapa B ar darba devēja apstiprinājumu, ka darba nespējas periodā nestrādājat savā darba vietā.

Ja Jūs esat darba attiecībās ar vairākiem darba devējiem, šāds apstiprinājums ir nepieciešams no visiem darba devējiem. Ārvalstīs izsniegtam darba nespējas apliecinošam dokumentam ir nepieciešams tulkojums un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, legalizācija nav nepieciešama. Ja esat pašnodarbinātais, tad Jūs pats darba nespējas lapā B apstiprināt, ka slimības laikā ienākumus nevarat gūt. Iesniegums tiek izskatīts tad, ja tiek iesniegts darba nespējas lapas B oriģināls ar darba devēja apstiprinājumu (nosūtāms pa pastu vai iesniedzams klātienē). Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Normatīvie akti

 • Darba likums
 • Likums Par valsts sociālo apdrošināšanu
 • Likums Par maternitātes un slimības apdrošināšanu
 • 28.07.1998. MK noteikumi Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
 • 03.04.2001. MK noteikumi Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!