Informatīvie ziņojumi

(12 / 2020 ) Atbalsta iespējas uzņēmējiem sastībā ar COVID-19

Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim – piedzīvo ieņēmumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem, kas ir dīkstāvē un nestrādā.

Uzņēmumi, kas var saņemt atbalstu:

Dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem var pieprasīt uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

Uzņēmumi, kuros darbinieki strādā nepilnu darba laiku, var pieteikties atbalstam algu subsīdijai. Savukārt darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru. Tādējādi darbinieki, kas ārkārtējas situācijas ierobežojumu dēļ strādā nepilnu slodzi, varēs turpināt saņemt tādu atalgojumu, kā saņēma pirms tam.

Atbalsta apjoms:

 • Darbiniekam – 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā neiekļauj). Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts nevarēs būt mazāks par 330 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi;
 • Darbiniekam, kas strādā nepilnu darba laiku - 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro par pilnu mēnesi. Darba devējam ir pienākums saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.
 • Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam (ja darbinieks pie konkrētā darba devēja darbu uzsācis 2020. gada oktobrī, izmanto darba devēja norādīto informāciju), bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
 • Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.
 • Ja darbinieks strādā pie vairākiem darba devējiem, pie katra iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darba devēji iesnieguši iesniegumu.
 • Ja ārkārtējās situācijas laikā darbinieks atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 330 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Darbinieks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā saimnieciskās darbības veicējs un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksas apmēru.

Kā pieteikties dīkstāves atbalstam:

 • Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID EDS.
 • Dīkstāves atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembri – līdz 15. janvārim, un par janvāri – līdz 15. februārim.
 • Vienlaikus ar iesniegumu darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.
 • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu, par darbiniekiem un to dīkstāves laiku. Darba devējiem arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts,  kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma.
 • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID 5 darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs darba devēju. Darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu.

Atbalstu nepiešķir, ja:

 • Ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
 • Ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas), vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • darba devēja padomes locekļiem;
 • par tām dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam uzņēmumam;
 • ja darba devējs ir  valsts vai pašvaldības budžeta iestāde vai valsts vai pašvaldības kontrolēts komersants;
 • ja darbinieks pieņemts darbā pēc 2020. gada 1. novembra.

Info: vid.gov.lv

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!