Informatīvie ziņojumi

( 08 / 2019) Īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos

Īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos

Īpašais režims nosaka - par veikto preču importu muitas deklarācijā aprēķināto PVN uzrāda atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā reversā.
Ja reģistrēts nodokļa maksātājs nenorāda aprēķināto nodokli PVN deklarācijā, tam ir jāmaksā sods 10 procentu apmērā no PVN deklarācijā nenorādītās PVN summas.

Atļauju VID izsniedz reģistrētam nodokļa maksātājam:
-  kurš ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
-  kurš iepriekšējos 12 mēnešus ir veicis saimniecisko darbību iekšzemē un ir reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
-  kuram ir materiāltehniskās un finansiālās iespējas atbilst saimnieciskās darbības veidiem;
-  kuram iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu;
-  kurš VID noteiktajā termiņā sniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas, un gada pārskatu kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;
-  kura pārstāvēttiesīgajām personām nav sodāmības par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
-  kura reģistrēta nodokļa maksātāja — juridiskās personas amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs — fiziskā persona nav iekļauta riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";
-  kurš ir VID EDS reģistrēts klients.

Atļaujas darbības apturēšana un atjaunošana
VID pieņem lēmumu par atļaujas darbības apturēšanu, ja:
-  reģistrētam nodokļa maksātājam uz kārtējā mēneša piekto datumu nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds valsts budžetam ir lielāks par 150 euro, – līdz dienai, kad tas ir samaksāts;
-  nodokļu administrēšanas pasākumu laikā konstatēts, ka reģistrēts nodokļa maksātājs, ievedot no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām iekšzemē preces, kas paredzētas ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, izlaižot tās brīvam apgrozījumam, nav norādījis aprēķināto nodokļa summu par šīm precēm atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, – līdz dienai, kad ir precizēta attiecīgā nodokļa deklarācija un nokārtotas saistības.
VID pieņem lēmumu par atļaujas darbības atjaunošanu vai lēmumu neatjaunot atļaujas darbību septiņu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas un pārbaudīšanas.

Atļaujas anulēšana
VID pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu, ja:
-  pieņemts lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra;
-  reģistrēta nodokļa maksātāja pārstāvēttiesīgās personas īpašās atļaujas importa darījumos darbības laikā ir sodītas par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;
-  reģistrēts nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā nesniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas un gada pārskatu, kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā maksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;
-  reģistrēts nodokļa maksātājs triju mēnešu laikā pēc atļaujas darbības apturēšanas nav nokārtojusi saistības, kuru dēļ bija pieņemts lēmums par atļaujas darbības apturēšanu;
-  reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu par atļaujas anulēšanu;
-  reģistrēta nodokļa maksātāja – juridiskās personas – amatpersona vai reģistrēts nodokļa maksātājs – fiziskā persona – ir iekļauts riska personu sarakstā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām";
-  reģistrēts nodokļa maksātājs iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav veicis importa darījumus;
-  reģistrētam nodokļa maksātājam – juridiskai personai – ilgāk par vienu mēnesi nav nevienas amatpersonas vai tā valdei nav pārstāvības tiesību.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!