Informatīvie ziņojumi

(03 / 2021 ) Granti apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai atbilstoši paplašinātajiem nosacījumiem.

Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām

No 2021.gada 5. marta uzņēmumiem ir pieejami granti apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai atbilstoši paplašinātajiem nosacījumiem. 

Atbalsta pasākuma īstenošanai kopumā no valsts budžeta atvēlēti 310,8 miljoni eiro, un atbalstam var pieteikties par laika periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam.

Uzņēmumi, kas var saņemt grantu

Par 2020. gada novembri, decembri:

 • ja, apgrozījums samazinājies vismaz 20 % apmērā, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, turklāt šis apgrozījums atbalsta mēnesī (novembrī vai decembrī) ir vismaz par 30 % mazāks nekā uzņēmumam tas bija 2019.gada attiecīgajā mēnesī;
 • jaunie uzņēmumi, kas reģistrēti VID pēc 01.01.2020., atbalstam var pieteikties, ja izpildās 20 % apgrozījuma krituma kritērijs, salīdzinot 2020. gada augusta, septembra un oktobra vidējo apgrozījumu.

Par 2021. gada janvāri - maiju grantu var saņemt uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020.gada attiecīgajā mēnesī;
 • reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
 • uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
 • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma.

Svarīgi

 • Ja uzņēmums iepriekš – 2021. gada janvārī un februārī - nekvalificējās atbalsta saņemšanai, bet pēc precizētajiem kritērijiem no 5. marta, tas var kvalificēties, uzņēmums var iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai arī par š.g. janvāri un februāri (iesniegums jāiesniedz par katru mēnesi atsevišķi, apliecinot apgrozījuma kritumu attiecīgajā mēnesī);
 • šo atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu;
 • apgrozījuma krituma aprēķinā netiek ņemts vērā saņemtā atbalsta apmērs;
 • turpmāk atbalstu varēs saņemt tādi uzņēmumi, kuriem 2020. gadā nogalē, salīdzinājumā ar 2020. gada vasaru, ir bijis apgrozījuma pieaugums

Atbalsta apjoms

Par 2020. gada novembri, decembri:

 • 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas un veikto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. 
 • Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 50 000 eiro vienā mēnesī. Maksimālais saistītu personu* grupai pieejamais atbalsts ir  800 000 eiro ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu.

Par 2021. gada mēnešiem:

 • 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas un veikto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. 
 • Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 100 000 eiro vienā mēnesī. Maksimālais saistītu personu* grupai pieejamais atbalsts ir  1 800 000 eiro,  ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu.

* Saistītās personas ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv vienas no šīm attiecībām:

 • uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
 • uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras dalībnieku vairākumu citā uzņēmumā;
 • uzņēmumam ir tiesības īstenot noteicošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
 • uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

Kā pieteikties grantam:

 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID EDS.
 • Atbalstam var pieteikties līdz 2021.gada 15. jūnijam.
 • Pieteikumā jānorāda atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas un veikto darba devēja VSAOI kopsumma, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kā arī:

a) mēnesis, par kuru tiek prasīts atbalsts.

b) norāde par to, kuram no apgrozījuma krituma kritērijiem uzņēmums atbilst.

c) ja uzņēmums atsaucas uz kritēriju “atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma”, jānorāda, kuri ir šie trīs 2020. gada mēneši pēc 1. Aprīļa.

 • Uzņēmumam jāapliecina un jānorāda apgrozījuma kritums atbilstoši uzņēmumam atbilstošajam kritērijam un tas, ka saņemtais atbalsts tiks  izlietots triju mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni;
 • Uzņēmumam jāapliecina atbilstība mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam  un jāpaliecina, ka uz 2019.gada 31.decembri un uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nonācis finanšu grūtībās;
 • Iesniegumam jāpievieno aizpildīta deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai;
 • Partnerkomercsabiedrībām un saistītajām komercsabiedrībām iesniegumam jāpievieno aizpildīts deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai;
 • Jāapliecina, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

Atbalstu nepiešķir:

 • uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
 • uzņēmumam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās.
 • ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība.
 • ja uzņēmums iepriekšējo 6 mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā.
 • ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par uzņēmuma nodokļu saistību, muitas jomas vai darba tiesisko attiecību regulējuma pārkāpumiem. Izņēmums – ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 eiro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Ja atbalsts saņemts nepamatoti, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem.

Info: vid.gov.lv

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!