Informatīvie ziņojumi

( 02 / 2021 ) Termiņpagarinājumi, Labprātīgā nodokļu nomaksa, Nokavējuma naudas

Euroaudit vērš Jūsu uzmanību uz gadījumiem un to risinājumiem, kad uzņēmumos rodas problēmas ar naudas plūsmu un nodokļu nomaksu valsts budžetā. Nodokļu parāda veidošanās gadījumā lūdzam savlaicīgi griezties pie grāmatveža,  lai  varētu  sagatavot  dokumentus  termiņpagarinājumam  vai  labprātīgai  nodokļu nomaksai.

Termiņpagarinājums.

Var pieprasīt 15 dienu laikā pēc nodokļa maksāšanas termiņa iestāšanās brīža. Termiņpagarinājumi ir iespējami ne vairāk kā 4 viena gada laikā vienam nodoklim un termiņā līdz 1 gadam.

Papildus jāiesniedz (EDS sistēmā):

-    motivēts iesniegums ar paskaidrojumu, kāpēc nav iespējams veikt nodokļu samaksu termiņā;

-    vēlamo nodokļu nomaksas grafiku, kas izriet no uzņēmuma finansiālajām iespējām un likumā noteiktā termiņa.

Labprātīgā nodokļu nomaksa.

Ja 15 dienu termiņš nokavēts, ir iespējams pieteikties labprātīgai nodokļu nomaksai līdz 3 gadiem, taču šajā gadījumā VID daudz  detalizētāk  izvērtē  uzņēmumu  un  var  prasīt  nodrošinājumu  ķīlas  veidā  uz  kustamo  vai nekustamo uzņēmuma īpašumu. Tādēļ Euroaudit aicina izmantot tieši termiņpagarinājuma iespējas.

Papildus jāiesniedz (EDS sistēmā):

-    motivēts iesniegums ar paskaidrojumu, kāpēc nav iespējams veikt nodokļu samaksu termiņā;

-    operatīvā bilance, naudas plūsma;

-    debitoru / kreditoru atšifrējumi;

-    pamatlīdzekļu saraksts un citi dokumenti;

-    vēlamo nodokļu nomaksas grafiku, kas izriet no uzņēmuma finansiālajām iespējām un likumā noteiktā termiņa.

Termiņpagarinājums COVID-19 dēļ.

Ja nodokļu samaksas termiņa kavējums radies Covid – 19 rezultātā, tad saskaņā ar Covid – 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam ir tiesīgi pieteikties uzņēmumi, kuri atbilst Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 noteiktajam kritērijam: atbalstam ir tiesīgi pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021.gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Uzņēmums var lūgt VID sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī lūgt piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts un uzņēmumus ir ievērojis nodokļu administrācijas lēmumā noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību.

Šim atbalsta pasākumam nodokļu maksātāji tiesīgi pieteikties līdz 2021.gada 30.jūnijam, EDS iesniedzot motivētu iesniegumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda un informācija par nodokļu maksātāju netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Nokavējuma nauda

Uzņēmumam par nodokļu samaksas termiņa kavējumu piemēro nokavējuma naudu —0.05 % no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.

Termiņpagarinājuma gadījumā – nokavējuma naudu par periodu aprēķina 0.25 x 0.05% no pamatparāda par katru nokavēto dienu.

Labprātīgās nodokļu nomaksas gadījumā - nokavējuma naudu par periodu aprēķina 0.5 x 0.05% no pamatparāda par katru nokavēto dienu.

Aprēķina piemērs mēnesī: pamatparāds 100 EUR.

Vienošanās

Aprēķins

Nokavējuma nauda

Nav vienošanās

1000 EUR x 0.05% x 30 dienas

15 EUR

Termiņpagarinājums

1000 EUR x 0.05% x 0.25 x 30 dienas

3.75 EUR

Labprātīgā nodokļu nomaksa

1000 EUR x 0.05% x 0.5 x 30 dienas

7.5 EUR

Ja VID ir atcēlusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam pamatparādam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Kādos gadījumos VID var atteikt termiņpagarinājumu vai labprātīgo nodokļu nomaksu:

-    nav iesniegta pieprasītā izvērtēšanai nepieciešamā informācija pieprasījumā noteiktajā termiņā;

-    pieprasīts samaksas termiņa pagarinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas aprēķināts no dividendēm;

-    uz pieprasījuma brīdi ir nodokļu parādi, kuru samaksas termiņš nokavēts vairāk nekā 15 dienas, un nav veikta šī nodokļu parāda samaksa vai noslēgta vienošanās ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldi par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu;

-    iesnieguma izskatīšanas brīdī nav iesniegta kāda no nodokļu vai informatīvajām deklarācijām un/vai uzņēmuma gada pārskats;

-    ja uzņēmums ir izsniedzis aizdevumus vadībai vai citiem uzņēmumiem;

-    nav ievērots (grafika izpilde mazāka par 80 %) spēkā esoša lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu grafiks;

-    netiek pildīta vienošanās par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu summas samaksu;

-    pēdējo 12 mēnešu laikā ir atcelts lēmums par termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai lēmums izpildīts daļēji (grafika izpilde nepārsniedz 79 %);

-    izvērtējot nodokļu maksātāja lietas materiālus, konstatēti riski, kas VID nerada pārliecību par nodokļu maksātāja spēju un vēlmi izpildīt saistības.

Sazinieties ar mums

Tikšanās laikā iepazīsimies, uzklausīsim jūsu vēlmes un vajadzības, lai varētu piedāvāt labāko un atbilstošāko sadarbības modeli.


Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!