Stały zakład na Łotwie

Przedsiębiorstwo zagraniczne musi zarejestrować zakład na Łotwie, jeżeli posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zarejestrowanie stałej rezydencji na Łotwie, jeżeli przedsiębiorstwo zagraniczne prowadzi działalność budowlaną, nadzór budowlany, zarządza budową lub wykonuje inne prace na terytorium Łotwy lub, na przykład, wynajmuje magazyn.

Stały zakład na Łotwie działa zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków zawartymi między Łotwą a krajem zamieszkania.

Przedsiębiorstwo zagraniczne posiada stały zakład na Łotwie, jeżeli jednocześnie spełnione są wszystkie poniższe warunki:

- nierezydent (zagraniczne przedsiębiorstwo) korzysta ze stałego miejsca prowadzenia działalności na Łotwie;

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest wykorzystywane na stałe lub tworzone z zamiarem wykorzystania na stałe;

- miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Niezależnie od wyżej wymienionych warunków uznaje się, że spółka zagraniczna posiada stały zakład na Łotwie, jeżeli prowadzona jest co najmniej jedna z poniższych działalności:

- korzysta z placu budowy lub prowadzi prace budowlane, montażowe lub instalacyjne, prowadzi nadzór lub doradztwo związane z miejscem budowy lub wspomnianymi pracami;

- wykorzystuje sprzęt lub urządzenia do poszukiwania i wydobywania zasobów naturalnych, platformy wiertnicze i specjalne statki lub prowadzi w związku z nimi działalność nadzorczą lub doradczą;

- świadczy usługi, w tym usługi doradcze, zarządcze i techniczne z wykorzystaniem własnych pracowników lub personelu zewnętrznego przez okres lub okresy, które łącznie przekraczają 30 dni w dowolnym okresie sześciomiesięcznym;

- wykorzystuje działalność osoby fizycznej, prawnej lub innej osoby do celów swojej działalności gospodarczej, jeżeli osoba taka uzyskała upoważnienie i regularnie (więcej niż raz w okresie rozliczeniowym) wykorzystuje upoważnienia do zawierania umów w imieniu nierezydenta (kupca zagranicznego).

Stały zakład na Łotwie może zostać zarejestrowany w SRS w ciągu 10 dni roboczych; rejestracja nie wymaga kapitału własnego.

Zakład stały spółki zagranicznej ewidencjonuje przychody i koszty związane ze swoją działalnością oraz odpowiednio, swoje aktywa i pasywa, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oddzielnie od spółki zagranicznej, której jest zakładem stałym. W przypadku zakładu stałego, którego rachunkowość jest odrębna od księgowości nierezydenta (w tym odrębna rachunkowość środków zapisanych na wspólny rachunek bieżący), nie powstaje przedmiot opodatkowania podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych do momentu podziału zysku przez zakład stały.

Najważniejsze aspekty

Możliwość zarejestrowania stałego zakładu w Europie. Może prowadzić działalność handlową, nie jest osobą prawną, musi złożyć sprawozdanie roczne.

Sprawozdania

Zakład stały na Łotwie składa sprawozdania SIC (jeśli zatrudnia pracowników) zgodnie z ogólną procedurą, VAT (jeśli numer VAT jest zarejestrowany), musi złożyć sprawozdanie roczne. Stały zakład na Łotwie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatki

Stały zakład na Łotwie płaci PIT, SIC za pracowników i VAT, jeśli jest płatnikiem VAT, zgodnie z ogólną procedurą. Zakład stały płaci CIT, jeżeli zysk jest wypłacany w formie dywidend lub gdy generowany jest zysk warunkowo wypłacany.

Dlaczego warto wybrać Łotwę:

 • Możliwość zarejestrowania przedstawicielstwa w Europie, ponieważ Łotwa jest państwem członkowskim UE;
 • Centrum krajów bałtyckich, rozległa sieć centrów logistycznych;
 • Proste przepisy podatkowe i księgowe;
 • Postawy władz wobec przedsiębiorców cechująca się zrozumieniem i chęcią pomocy, w tym Urzędu Skarbowego;
 • Stawka CIT w wysokości 0% od reinwestowanych zysków: Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest opłacalna, jeżeli spółka planuje zainwestować w dalszy rozwój tej spółki. Łotwa jest popularna wśród inwestorów z branży IT;
 • Krótki i prosty proces rejestracji osoby prawnej (do 5 dni);
 • Europejski numer VAT. Łotwa zawarła 62 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od płacenia podatków.

Dlaczego warto wybrać Euroaudit:

 • Ponad 20 lat na rynku księgowości;
 • Personel składający się z 20 wykwalifikowanych księgowych i konsultantów;
 • Mówimy płynnie po łotewsku, rosyjsku i angielsku;
 • Pełny cykl rozliczeniowy (przetwarzanie dokumentów, weryfikacja, wejście do programu rozliczeniowego, przygotowanie i przekazanie raportów);
 • W pracy z klientami szeroko wykorzystujemy eksport dużych ilości danych (Excel, XML);
 • Bogate doświadczenie w księgowości VAT na Łotwie firm zagranicznych;
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 • Duża sieć partnerów: Tallinn, Wilno, Kijów, Baku. Współpracujemy przy załatwianiu różnych spraw w imieniu naszych klientów.
 • Właściwy wybór, jeśli potrzebujesz oddziału w Europie.

Euroaudit jest Państwa przedstawicielem na Łotwie świadczącym usługi doradztwa podatkowego, księgowości i rejestracji osób prawnych. Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami pod numerem telefonu +371 25900918 lub pocztą elektroniczną: info@euroaudit.lv

Contact us

During the introductory meeting, we listen to our client’s wishes and needs, in order to offer the most appropriate model of cooperation.


Thank you for your application

We will contact you soon!