Rejestracja VAT na Łotwie

Zagraniczne przedsiębiorstwo powinno ocenić przypadki, w których istnieje obowiązek zarejestrowania się w łotewskim rejestrze podatników podatku od wartości dodanej, nawet jeśli na Łotwie nie ma oddziału, przedstawicielstwa lub innej formy działalności gospodarczej zarejestrowanej na Łotwie.

Osoba mająca siedzibę w innym państwie członkowskim UE (jak również firma z kraju trzeciego) jest zobowiązana do zarejestrowania numeru VAT na Łotwie, jeśli spełnione są następujące warunki (§ 60 ustawy o podatku od wartości dodanej):

Jeżeli podatnik z innego państwa członkowskiego dostarcza towary osobie, która nie posiada numeru VAT w Europie lub jest niezarejestrowanym podatnikiem, a towary te są montowane lub instalowane w kraju, wówczas taki podatnik z innego państwa członkowskiego przed dokonaniem transakcji rejestruje się w Rejestrze płatników podatku od towarów i usług (State Revenue Service Value Added Taxable Persons Register) niezależnie od wartości zmontowanych lub zainstalowanych towarów.

Podatnik z innego państwa członkowskiego rejestruje się w państwowym rejestrze płatników podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży towarów na odległość:

a) w ciągu 30 dni od momentu, w którym całkowita wartość dostaw towarów w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym osiągnęła lub przekroczyła 35 000 EUR; możliwa jest również rejestracja przed osiągnięciem wspomnianego progu rejestracji;

b) przed przeprowadzeniem transakcji, jeżeli towary te są dostarczane i podlegają podatkowi akcyzowemu w kraju, niezależnie od wartości dostarczonych towarów objętych podatkiem akcyzowym.

Jeżeli stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju podatnika z innego państwa członkowskiego uczestniczy w dostawach towarów lub świadczeniu usług takiej osoby na terenie kraju, przed dokonaniem takich transakcji rejestruje on numer identyfikacyjny VAT na Łotwie. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - każde miejsce inne niż miejsce prowadzenia działalności gospodarczej osoby, które charakteryzuje się wystarczającym stopniem trwałości i odpowiednią strukturą pod względem zasobów ludzkich i technicznych, umożliwiającą zapewnienie świadczonych przez nie usług lub otrzymywanie i korzystanie z usług świadczonych na potrzeby takiego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż na odległość jest dostawą towarów, w przypadku gdy dostawca towarów lub osoba trzecia w imieniu dostawcy towarów wysyła lub przewozi towary z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1) odbiorca towarów nie posiada numeru VAT w Europie, jest niezarejestrowanym podatnikiem innego państwa członkowskiego lub osobą niebędącą podatnikiem;

2) dostarczone towary nie są ani nowymi środkami transportu, ani towarami przeznaczonymi do montażu lub instalacji;

3) całkowita wartość (bez podatku) towarów dostarczonych w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym osiągnęła lub przekroczyła próg rejestrowy określony w rejestrze podatników w danym państwie członkowskim lub dostawca towarów zdecydował się zarejestrować, do celów sprzedaży na odległość, w rejestrze podatników danego państwa członkowskiego przed osiągnięciem progu rejestrowego, lub dostarczone towary podlegają opodatkowaniu.

Niniejsze warunki sprzedaży na odległość nie mają zastosowania do dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków podlegających opodatkowaniu zgodnie ze szczególną procedurą stosowania przepisów podatkowych.

Numer VAT na Łotwie musi być zarejestrowany w urzędzie skarbowym (SRS) w ciągu 10 dni roboczych. Zagraniczne przedsiębiorstwo jest zobowiązane do złożenia sprawozdania VAT do SRS i wpłacenia podatku do budżetu Łotwy, jeśli taki powinien być zastosowany.

Dlaczego warto wybrać Łotwę:

 • Możliwość zarejestrowania przedstawicielstwa w Europie, ponieważ Łotwa jest państwem członkowskim UE;
 • Centrum krajów bałtyckich, rozległa sieć centrów logistycznych;
 • Proste przepisy podatkowe i księgowe;
 • Postawy władz wobec przedsiębiorców cechująca się zrozumieniem i chęcią pomocy, w tym Urzędu Skarbowego;
 • Stawka CIT w wysokości 0% od reinwestowanych zysków: Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest opłacalna, jeżeli spółka planuje zainwestować w dalszy rozwój tej spółki. Łotwa jest popularna wśród inwestorów z branży IT;
 • Krótki i prosty proces rejestracji osoby prawnej (do 5 dni);
 • Europejski numer VAT. Łotwa zawarła 62 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od płacenia podatków.

Dlaczego warto wybrać Euroaudit:

 • Ponad 20 lat na rynku księgowości;
 • Personel składający się z 20 wykwalifikowanych księgowych i konsultantów;
 • Mówimy płynnie po łotewsku, rosyjsku i angielsku;
 • Pełny cykl rozliczeniowy (przetwarzanie dokumentów, weryfikacja, wejście do programu rozliczeniowego, przygotowanie i przekazanie raportów);
 • W pracy z klientami szeroko wykorzystujemy eksport dużych ilości danych (Excel, XML);
 • Bogate doświadczenie w księgowości VAT na Łotwie firm zagranicznych;
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 • Duża sieć partnerów: Tallinn, Wilno, Kijów, Baku. Współpracujemy przy załatwianiu różnych spraw w imieniu naszych klientów.
 • Właściwy wybór, jeśli potrzebujesz oddziału w Europie.

Euroaudit jest Państwa przedstawicielem na Łotwie świadczącym usługi doradztwa podatkowego, księgowości i rejestracji osób prawnych. Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami pod numerem telefonu +371 25900918 lub pocztą elektroniczną: info@euroaudit.lv

Contact us

During the introductory meeting, we listen to our client’s wishes and needs, in order to offer the most appropriate model of cooperation.


Thank you for your application

We will contact you soon!