LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)
Vārda dienas svin: Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne

Algas Kalkulators

Alga pirms nodokļiem ("uz papīra")
Alga pirms nodokļiem ("uz papīra")Alga pēc nodokļiem ("uz rokas")
Help!
 • 1.Izvēlieties darba algu (uz rokas vai uz papīra) Alga pirms nodokļiem; Brutto; Uz papīra t.i. alga, no kuras tiks atņemti aprēķinātie nodokļi; Alga pēc nodokļiem, Netto; Uz rokas t.i. summa, ko saņems darbinieks.
 • 2. Ievadiet darba algas summu.
Darba devējam ir iesniegta nodokļa grāmatiņa:
Apgādājamo skaits:
Help!
 • Apgādājamie – apgādībā esošās personas, kas dod tiesības saņemt atvieglojumus vienam no apgādniekiem.
 • Tiesības apgādniekam uz atvieglojumu ir tikai tajā darbā vietā, kurā ir iesniegta nodokļu grāmatiņa!
 • Info skatīt zemāk!
Neapliekamais minimums:
Atvieglojumi par vienu apgādībā
esošo personu:
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme:
Darba ņēmēja VSAOI likme:
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva:
Aprēķināt

Aprēķins

Darba alga uz rokas:
- EUR
Darba alga uz papīra:
- EUR
Kopā nodokļi:
- EUR
Valsts sociālās apdrošināšanas obligata iemaksa t.sk.:
- EUR
Darba devēja daļa:
- EUR
Darba ņēmēja daļa:
- EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
- EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva:
- EUR
Darba devēja izmaksas kopā:
- EUR
 

Uzmanību!

Euroaudit mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Euroaudit mājaslapā iegūtā informācija nav nekādā gadījumā izmantojama profesionāla, finansiāla rakstura padoma vietā. Euroaudit nav atbildīgs par finansiāliem, komerciāliem vai investīciju lēmumiem, kas balstīti uz informāciju no Euroaudit mājaslapas! Lai saņemtu kvalitātīvu konsultāciju, lūdzam griezties pie Euroaudit speciālisitiem.

 

Kā aprēķināt algu 2015.gadā ?

 

1. nosaki mēneša kopējo ienākumu apjomu.

Summē darba algu un citus ar iedzīvotāju ienākuma (IIN) nodokli apliekamos un neapliekamos ienākumus.

2. nosaki mēneša apliekamo ienākuma apjomu

No kopējā mēneša ienākuma apjoma atskaiti ar IIN neapliekamos ienākumus (piemēram, darba devēja izmaksāto bēru pabalstu).

3. no mēneša apliekamo ienākuma apjoma atskaiti –

1) attaisnotos izdevumus

- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), ko maksā darba ņēmējs 10.50% (darba ņēmējs) vai 8.84% (ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju);

- iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmijas maksājumi (ar līdzekļu uzkrāšanu)

2) neapliekamo minimumu,

Neapliekamais minimums - 75 EUR.

3) atvieglojumus un papildu atvieglojumus.

Atvieglojumi - par katru apgādībā esošu personu, par katru personu 165 EUR, ja atvieglojumi ir ierakstīti algas nodokļu grāmatiņā un tā ir iesniegta darba devējam.

Papildu atvieglojumi - tiek piešķirti invalīdiem, politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, ja atvieglojumi ir ierakstīti algas nodokļu grāmatiņā un tā ir iesniegta darba devējam:

- par I, II grupas invaliditāti – 154 EUR mēnesī.

- par III grupas invaliditāti – 120 EUR mēnesī.

personai, kurai saskaņā ar likumu “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai saskaņā ar likumu “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 154 EUR mēnesī.

4. aprēķini IIN („algas nodokli”) noteiktajam (aprēķinātajam) apliekamajam ienākumam.

Aprēķināto ar IIN apliekamo ienākumu sareizini ar IIN („algas nodokļa”) likmi – 2015.gadā tā ir 23%.

5. aprēķini algu, kuru saņemsi „uz rokas” (to algas daļu, kuru darba devējam Tev ir jāizmaksā vai jāieskaita Tavā bankas kontā).

„Alga uz rokas/kontā” = Apliekamais ienākums – ieturētās VSAOI – ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

 

 

Minimālā alga 2014. un 2015.gadā un stundas tarifa likme

 

2014.gadā normāla darba laika ietvaros (8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā) minimālā mēneša darba alga bija 320 EUR, bet minimālā stundas tarifa likme 1,933 EUR.

2015.gadā normāla darba laika ietvaros (8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā) minimālās mēneša darba alga ir 360 EUR, bet minimālā stundas tarifa likme ir 2,166 EUR.

 

Neapliekamais minimums

Fiziskām personām - rezidentiem

 • vispārējais 75 EUR mēnesī;
 • pensiju saņēmējiem 235 EUR menesī;
 • personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" un pensijas (kopā ar piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) apmērs pārsniedz 235 EUR mēnesī, mēneša neapliekamais minimums ir šīs pensijas (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) apmērā.

 

Atvieglojumi par apgādājamajiem

Atvieglojumu par apgādājamo personu piemēro fiziskajai personai (vienam no apgādniekiem):

 • par nepilngadīgu bērnu; 
 • par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 
 • par nestrādājošu laulāto; 
 • par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem; 
 • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 
 • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku; 
 • par apgādībā esošu personu apgādājamiem; 
 • par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti); 
 • par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.

Apgādībā nevar būt persona, kura patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai to uztur kāda cita persona, kā arī persona, kura saņem pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju.

Atvieglojumu par apgādājamo personu nosaka vienam no apgādniekiem, un tā apmēru mēnesim nosaka Ministru kabinets.

 

Kā pārbaudīt, vai darba devējs par Tevi maksā nodokļus. 

Šobrīd nav iespējams pārbaudīt, vai darba devējs valsts budžetā ir samaksājis visus no Taviem ienākumiem aprēķinātos un ieturētos nodokļus, jo nodokļu maksājumus valsts budžetā darba devējs veic kopā par visiem darbiniekiem, nepersonificējot maksājumus par katru darba ņēmēju atsevišķi, un ja darba devējam ir nodokļu parādi IIN vai VSAOI, tas nozīmē, ka aprēķinātie un ieturētie nodokļu no darba ņēmēju ienākumiem nav samaksāti budžetā pilnā apmērā. 

Valsts ieņēmumu dienestā ir iespējams saņemt izziņu par aprēķinātajiem ienākumiem noteiktā periodā, tādējādi ir iespējams pārbaudīt, vai darba devējs Tev ir pareizi aprēķinājis ienākumus un no ienākumiem ieturamos nodokļus.  

Darba devējam, izmaksājot darba algu, ir pienākums Tev izsniegt darba samaksas aprēķinu („algas lapiņu”) un ja Tev nav saprotama tajā iekļautā informācija, darba devējam ir pienākums to izskaidrot.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē darba algas aprēķinu: 

 • Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”; 
 • Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi 1097 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”; 
 • Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”; 
 • Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”; 
 • Ministru kabineta 2011.gada 27.decembrīa noteikumi Nr.1026 „ Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā”; 
 • Darba likums.